Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt Đề án " Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên đ...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ v/v phê duyệt Đề án " Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng
Xem chi tiết QĐ v/v phê duyệt Đề án " Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng​

UBND huyện